Skip Navigation
 

Obchodní podmínky - maloobchodObchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Veronika Mořkovská
Výhradní zastoupení SpaRitual pro CZ a SK

SALON LESPALEMON
CORSO POD LIPAMI 2
ŘEVNICE 252 30
PRAHA-ZÁPAD0

Kancelář:
tel: 731 112 286, mail: info@sparitual.eu, web: ww.sparitual.eu


1. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vydává fyzická osoba Marcela Mořkovská tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Marcela Mořkovská se sídlem Josefská 5, 60200 Brno, IČ: 12420760, DIČ: CZ5760121136, info@sparitual.eu, tel 603/294 495, zapsanou v registru Živnostenského úřadu Moravský Krumlov, pod č.j. OŽÚMKÚ/140//2014/Sob/3 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.sparitual.eu (dále jen eshop).

Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené občanským zákoníkem, přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174 občanského zákoníku.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2. Uzavření kupní smlouvy

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ (DIČ), dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné, doběrečné a balné, která je uvedena samostatně).

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.


4. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující vrátí zboží nepoškozené, v případě oblečení nenošené a s původními etiketami, má nárok na vrácení celé částky za zboží dle faktury (po započtení v objednávce uplatněných slev).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sparitual.eu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.


5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno společností DPD až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení 125 Kč (CZ) nebo 7 Eur (SK). Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14dní po uzavření smlouvy.

Při jednorázovém objednání zboží pro CZ do 1.500 Kč včetně DPH, je poštovné 120 Kč hrazeno adresátem přes službu DPD formou dobírky.

Při jednorázovém objednání zboží pro CZ nad 1.500 Kč včetně DPH je poštovné hrazeno odesilatelem.

Při jednorázovém objednání zboží pro SK je poštovné 10 EUR.

K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.


6. Přeprava a dodání zboží

Způsob přepravy a převzetí zboží volí kupující z prodávajícím nabízených forem dopravy.

Kupující je povinen překontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů, při přebírání zboží od přepravce či v odběrném místě. V případě jakýchkoliv závad musí kupující informovat přepravce či správce odběrného místa a v případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky pak tuto nepřevzít. Převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje, že obal byl neporušen.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, může prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na Kupujícím uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně dodané.


7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena občanským zákoníkem, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112 občanského zákoníku.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.


8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně kontaktních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, a v souladu s GDPR dle čl.5 odst. 2 za účelem realizace objednávky.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, příp. doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo IČ a dalších údajů, které uvedl v objednávce - např. v sekci poznámka, atp. (dále společně vše jen jako “osobní údaje“)

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje k vytvoření objednávky, které o sobě uvedl kupující, pro účely účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu nezbytně nutnou k zajištění objednávky počínaje dnem odeslání objednávky.


9. Závěrečná ujednání

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.5.2018

Brno, 3.5.2018


Poučení o odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš SpaRitual

Obchodní podmínky jsou platné od 3.5.2018 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.